Waxbarida iyo Waxbarista

BGA waxay siisaa khibrad waxbarasho joogto ah, jawiga iyo dhaqanka ardayda dhigata fasalada 6aad ilaa 12aad. Dugsiga dhexe, dugsiga sare, iyo barnaamijyada barashada madax-bannaanida (LFI) waxay ku nool yihiin kuna wada shaqeeyaan dhisme dugsi dowladeed oo caadi ah kaasoo loo beddelay diiran, casuumad, iyo jawi taageero leh xagga barashada iyo hogaaminta.